رويدادها
يكشنبه 23 شهريور 1393 مدارک مورد نیاز برای ثبت نام از پذیرفته شدگان (23/6/93)
مدارک مورد نیاز برای ثبت نام از پذیرفته شدگان :
هریک از پذیرفته‌شدگان (با اعمال نمره و سوابق تحصیلی ویا منحصرا سوابق تحصیلی ) می‌بایست بر حسب موردهای مشروحه در جدول ذیل مدارک لازم را برای ثبت‌نام در موسسه آموزش عالی قبولی تهیه و تحویل نماید.
 
ردیف
مورد (دیپلم ‌یا مدرک‌تحصیلی)
ارائه مدرک+یک نسخه تصویر تاییدیه
توضیح و موارد بررسی
1-1
نظام‌قدیم‌آموزش‌متوسطه
اصل‌یاگواهی‌مدرک تحصیلی دوره چهار ساله یا دوره شش ساله  و یا هنرستان با مهر وامضاء مدیردبیرستان و یا هنرستان با درج نوع دیپلم، بخش و شهرستان محل اخذ دیپلم
-بخش ‌و شهرستان ‌محل‌ اخذ دیپلم ، سال ما قبل و دوسال ماقبل دیپلم می‌بایست با سه سال تحصیل مندرج ‌در لیست یکسان باشد.
- تاریخ اخذ دیپلم در هر یک از رشته‌های‌تحصیلی نیمسال اول‌ و دوم بایدحداکثر تا پایان  31/6/93 باشد.
1-2
گواهی‌تحصیلی‌سال‌ما قبل و 2 سال‌ ما قبل دیپلم بادرج‌ بخش‌وشهرستان‌محل تحصیل با مهروامضاء‌مدیردبیرستان و یا هنرستان با درج بخش‌وشهرستان‌سال‌ماقبل‌و2سال قبل از دیپلم
1-3
اصل گواهی یا کارنامه تحصیلی دیپلم نظام قدیم با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش
رشته‌های‌تحصیلی‌گزینش‌صرفاً بر اساس‌سوابق‌تحصیلی‌ (معدل‌کتبی)
2-1
نظام‌جدیدآموزش‌متوسطه
اصل مدرک یا گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی با مهر و امضاء مدیر مرکزپیش دانشگاهی بادرج رشته تحصیلی ، بخش و شهرستان محل اخذ مدرک پیش دانشگاهی
-تاریخ اخذ دوره پیش دانشگاهی درهر یک‌ از رشته‌های تحصیلی نیمسال اول و دوم باید حداکثرتا پایان 31/6/93 باشد.
-بخش‌وشهرستان‌محل‌اخذمدرک‌ دوره‌‌ پیش‌دانشگاهی، اخذ دیپلم‌ و سال ‌ماقبل ‌از دیپلم‌ می بایست با سه‌سال تحصیل مندرج در لیست یکسان باشد
2-2
اصل ‌مدرک‌‌یاگواهی‌‌دیپلم‌‌متوسطه‌‌نظام‌جدید با مهر و امضاء مدیر دبیرستان‌و‌یا هنرستان بادرج بخش و شهرستان‌محل اخذمدرک
2-3
اصل ‌مدرک‌و ‌یاگواهی ‌سال‌ ما قبل‌دیپلم‌ با مهر و امضاء مدیر دبیرستان‌و‌یا هنرستان‌بادرج‌بخش وشهرستان‌محل اخذمدرک
2-4
اصل کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام جدید (ریاضی‌فیزیک،علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی) درهریک‌از سال‌های 1384 الی 1391 با امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش
--------------
 
3
مدرک‌معادل‌کاردانی‌ ‌ویژه دانشجویان اخراجی‌و انصرافی
اصل مدرک و یاگواهی دانش‌آموختگی دردوره‌ی معادل
 
درخصوص ‌دارندگان ‌مدرک‌ معادل‌ مفاد بخشنامه شماره 77633/2 مورخ 28/5/92 معاونت‌آموزشی‌وزارت‌ متبوع‌ ملاک ‌عمل بوده و بررسیهای لازم می‌بایست براساس این بخشنامه صورت‌گیرد. ضمنا قبولی ‌پذیرفته‌شدگان دارای مدرک معادل که مشمول مفاد بخشنامه‌ مذکور نمی‌باشند، لغوخواهدشد.
 
 
 
 
4
دارندگان‌مدرک کاردانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
اصل و یا گواهی مدرک دوره کاردانی (فوق دیپلم)
تاریخ  اخذ مدرک ‌کاردانی حداکثرتا تاریخ31/6/93
5
‌دارندگان‌مدرک کاردانی ‌گروه ‌آموزشی پزشکی
پایان ‌طرح‌ نیروی‌انسانی‌ تاریخ 31/6/93 برای رشته‌های‌تحصیلی‌نیمسال اول ویا 30/11/93 برای‌رشته‌های تحصیلی نیمسال دوم باشد.
6
دارندگان مدرک کاردانی پیوسته
اصل‌ویاگواهی‌مدرک‌کاردانی‌پیوسته‌آموزشکده‌های فنی‌وحرفه‌ای وابسته به وزارت آموزش وپرورش
با قید تاریخ اخذ مدرک ‌کاردانی حداکثرتا 31/6/93 و شرط معدل برای ثبت نام ملاک نمی باشد
اصل یا گواهی تحصیلی سال اول، دوم و سوم دبیرستان و یا هنرستان با مهر و امضاء مدیر دبیرستان ‌و ‌یا هنرستان با درج بخش و شهرستان ‌محل اخذمدرک
--------------
8
 
 
--------------
9
 
 
 
 
 
 
 
11
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
 
 
 
17
 
 
18
کلیه پذیرفته شدگان
اصل شناسنامه به انضمام 2 نسخه تصویر از تمام صفحات
--------------
19
کلیه پذیرفته شدگان
اصل کارت ملی به انضمام دو برگ تصویر پشت و روی
--------------
20
کلیه پذیرفته شدگان
6‌قطعه‌عکس‌تمام‌رخ‌4×3تهیه‌شده‌درسالجاری
--------------
21
کلیه‌پذیرفته‌شدگان(برادران)
مدرک‌ ‌وضعیت ‌نظام ‌وظیفه
با توجه ‌به ‌یکی از بند‌های مندرج در صفحه36 دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون (دفترچه شماره یک) 
22
کلیه پذیرفته شدگان
اصل‌وکپی دفترچه بیمه (درصورت دارا بودن) اعم از
 
توضیح1 (بند2 ): با توجه به برگزاری امتحانات جبرانی دوره پیش دانشگاهی در دهه سوم شهریورماه ، در صورتی که پذیرفته‌شدگان درزمان ثبت‌نام موفق به ارائه گواهی پیش دانشگاهی نگردند، ازآنان تعهدی  مبنی بر ارائه گواهی پیش دانشگاهی‌تا 3 هفته بعد از پایان تاریخ‌ثبت‌نام (15مهرماه) از سوی موسسه محل قبولی اخذ خواهدشد. بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی مذکور تا تاریخ 15/7/93 قبولی آنان لغو می‌گردد.
توضیح2 (بند2): باتوجه به بخشنامه 221446/460مورخ 18/10/91 ریاست‌ محترم‌ مرکز سنجش آموزش ‌و پرورش کلیه  پذیرفته‌شدگان می‌بایست به همراه تصویرگواهی پیش‌دانشگاهی خود به دفاتر پستی محل سکونت خود مراجعه و درخواست تاییدیه‌ی تحصیلی (ارزش تحصیلی ) از اداره آموزش ‌و پرورش محل تحصیل خود را نمایند و رسید پستی را در زمان ثبت‌نام به دانشگاه ارایه دهند. کلیه پذیرفته شدگان حتماً نام رشته و دانشکده محل تحصیل خود را بر روی پاکت ارسال تاییدیه تحصیلی درج نمایند.
توضیح (بند3):دانشجویان‌ اخراجی‌ آموزشی‌ موضوع‌ آیین‌نامه‌ آموزشی‌ و همچنین‌ دانشجویان‌ دوره‌ کارشناسی‌ که‌ مدرک‌ معادل‌ کاردانی‌ (اعم از کاردانی ‌عمومی‌ و یا کاردانی‌) را اخذ نموده‌اند نیز مانند مقررات‌ مربوط به‌ دانشجویان‌ انصرافی‌ پس‌ از تسویه‌ حساب‌کامل‌ با مؤسسه‌ ذیربط و همچنین‌ اداره‌ کل ‌امور دانشجویان‌ داخل‌ و صندوق‌ رفاه‌ دانشجویان‌ وزارت‌ ذیربط و در صورت‌ نداشتن‌ مشکل‌ نظام‌ وظیفه‌ (برای‌ برادران‌) هیچ محدودیتی در انتخاب رشته نداشته و حق‌ ثبت‌نام‌ در رشته قبولی اعلام شده را دارا می‌باشند. بدیهی‌ است‌ این دسته‌ از داوطلبان‌ می‌توانند کلیه‌ تعهدات‌ مربوط را پس‌ از اتمام‌ تحصیلات‌ خود به‌ صورت‌ یکجا به‌ انجام‌ برسانند.
توضیح 2 (بند 4 الی 7) :‌هر یک از دارندگان ‌مدرک‌کاردانی‌‍ (فوق دیپلم) دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و یا کاردانی پیوسته آموزشکده‌های فنی‌وحرفه‌ای (برادران) که حداکثر تا تاریخ 31/6/93 فارغ التحصیل شده اند (رشته تحصیلی آنها مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری یا وزارت‌ بهداشت، درمان‌ و آموزش پزشکی‌ و یا ‌دانشگاه ‌آزاد اسلامی باشد) و رشته تحصیلی دوره کاردانی آنان فاقد دوره کارشناسی ناپیوسته باشد و در مهلت شش ماهه بعد از اتمام تحصیل و قبل از اعزام به خدمت در آزمون پذیرفته شده‌اند (در رشته‌های تحصیلی گروه آزمایشی ذیربط در مقطع بالاتر از کاردانی و با احتساب تعدادی از واحدهای دوره‌ کاردانی در دوره ‌بالاتر به نحوی‌ که حداکثر طول‌ مدت‌ تحصیل آنها از کاردانی به مقطع بالاتر 2 سال‌ کمتر از طول ‌‌مدت تحصیل طبق‌ ضوابط‌ وزارت‌متبوع ‌در همان دوره تحصیلی باشد مورد تایید است) از نظر نظام وظیفه بلامانع می‌باشد درغیراینصورت قبولی ‌آنان لغو می‌گردد.
توضیح 3 (بند6 ): مدرک کاردانی پیوسته بدون شرط معدل به جای مدرک پیش دانشگاهی ملاک عمل و قابل قبول می باشد‌. لذا  این دسته از پذیرفته شدگان می توانند در مقطع بالاتر به ادامه تحصیل بپردازند.
توضیح 5 (بند 4 الی 7): دارندگان مدرک کاردانی (فوق دیپلم دانشگاهها و موسسات آموزش عالی) که در هر یک از رشته‌های تحصیلی نیمسال اول پذیرفته‌شده‌اند چنانچه در حین انجام خدمت ضرورت (وظیفه عمومی) هستند با ارائه گواهی از یگان مربوط مبنی بر اینکه دوران خدمت ضرورت (وظیفه عمومی‌) آنان تا تاریخ 31/6/93 (برای هریک از رشته‌های تحصیلی نیمسال اول) و یا تا تاریخ 30/11/93 (برای هریک از رشته‌های تحصیلی نیمسال دوم )‌ به پایان خواهد رسید مجاز به ثبت نام در رشته قبولی اعلام شده می‌باشند.
پذیرفته شدگانی که قبلاً با استفاده از امکانات دولتی (هریک از رشته‌های تحصیلی تحت پوشش آموزش رایگان) تحصیلات خود را در رشته‌ای به اتمام رسانیده‌اند، در همان مقطع قبولی قبلی و در همان‌دوره (روزانه) امکان‌پذیر نمی‌باشد. این قبیل از پذیرفته‌شدگان در صورت تمایل مجاز بوده‌اند برای دورة نوبت دوم (شبانه) در همان مقطع متقاضی شوند و یا در صورت قبولی در دورة روزانه، لازم است با پرداخت شهریه همانند دانشجویان دورة نوبت دوم (شبانه)، در رشته مربوط ادامه تحصیل دهند.
.
توضیح : برخورداری از توانایی جسمی لازم متناسب با رشته قبولی مطابق جداول نقص عضو غیر موثر در فعالیت مطلوب حرفه‌ای گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی صفحه139 ، علوم تجربی صفحه 124، علوم انسانی صفحه 140 و هنر و زبانهای خارجی صفحه 41 دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (شماره 2) درج گردیده است.
توضیح :  کلیه‌ پذیرفته‌شدگان ‌باید واجد شرایط‌ عمومی ‌قید شده ‌در دفترچه راهنمای و ثبت‌نام شرکت در آزمون (شماره1)  باشند.
ب- ثبت‌نام از پذیرفته شدگانی ‌که‌صرفاً با سوابق تحصیلی(معدل‌کتبی‌دیپلم) در کدرشته محل‌های دانشگاه پیام‌نور و موسسات غیرانتفاعی پذیرفته شده اند.
براساس ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزشی کشور مصوب 10/6/92  مجلس شورای اسلامی، پذیرش در تعدادی از کد رشته محل‌های‌دانشگاه پیام‌نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی صرفاً براساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم ) صورت گرفته است. لذا در این ‌روش فقط معدل‌کتبی دیپلم داوطلبان واجد شرایط ملاک و مبنای پذیرش قرار گرفته و اسامی پذیرفته شدگان این مرحله نیز به همراه سایر پذیرفته‌شدگانی‌ که با اعمال ‌نمره ‌آزمون و سوابق تحصیلی برای ثبت‌نام در آن موسسه آموزش عالی اعلام گردیده است، اعلام و به موسسات معرفی شده‌اند .
کلیه‌ مدارک‌ درخواستی ‌و بررسی ‌آنان مندرج در قسمت "الف" این اطلاعیه برای‌این‌دسته از پذیرفته‌شدگان قابل اعمال و بررسی می‌باشد.
ارائه ‌اصل کارنامه تحصیلی برای هر یک از پذیرفته شدگانی که دارای مدرک دیپلم‌ متوسطه‌ نظام‌جدید (سال سوم نظام جدید آموزش متوسطه) با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش برای دیپلمه‌های (ریاضی‌فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم ومعارف‌اسلامی) سال‌های1392و قبل‌‌آن‌که ‌امتحانات‌ آنان ‌به صورت کتبی ‌و سراسری ‌برگزار شده است در هنگام ثبت نام ضروری می‌باشد.
ارائه اصل کارنامه تحصیلی برای هر یک از پذیرفته شدگانی که دارای مدرک دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه یا دیپلمه های کار و دانش با امضا و ممهور به دبیرستان و یا سازمان آموزش و پروش برای دیپلمه‌های (ریاضی‌ فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی) سال‌های 1391 و قبل از آن در هنگام ثبت‌نام ضروری می باشد.
ج توضیحات سهمیه های نهادی
هر یک از معرفی‌ نامه‌های مورد اشاره در بند 1 و 2 ذیل لازم  است‌ حداکثر تا قبل از انتخاب واحد برای نیمسال‌ دوم‌‌ سال تحصیلی 94-1393 توسط پذیرفته‌شدگان و یا از طریق ارگان ذیربط ‌به‌ آن ‌موسسه ‌آموزش عالی تحویل و یا ارسال‌ گردد، در غیر اینصورت برای نیمسال ‌دوم سال‌ تحصیلی ‌جاری، از ثبت‌نام ‌آنان ممانعت بعمل می‌‌آید.
1-معرفی نامه رسمی از ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یا اداره کل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی با امضاء و مهر هریک از روسای ارگانهای مذکور.
2- آن دسته از داوطلبان شاهد و ایثارگر با سهمیه‌های بنیاد شهید و امورایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح به شرح ذیل پذیرفته شده‌اند در زمان ‌ثبت‌نام، ملزم به ارائه فرم ‌و یا مدرکی ‌در رابطه‌ با‌ تایید سهمیه ثبت‌نامی ‌خویش‌ نمی‌باشند. ‌چنانچه ‌سهمیه‌ پذیرفته‌شده‌ای حسب مورداز سوی‌ ‌بنیاد شهید و امور ایثارگران ویا ستاد کل نیروهای مسلح  ‌مورد تایید قرار نگیرد از تحصیل وی ممانعت بعمل خواهد آمد.
د) پذیرفته‌شدگان ‌رشته‌های تحصیلی دانشگاه پیام‌نور علاوه بر رعایت مندرجات فوق‌الذکر لازم است نسبت به رعایت  موارد مشروحه ذیل اقدام نمایند:
   پذیرفته‌شدگان هر یک از رشته‌های تحصیلی دانشگاه پیام نور لازم است بر اساس جدول ذیل از تاریخ، محل و نحوه ثبت‌نام رشته‌های مختلف تحصیلی دانشگاه پیام نور مطلع شوند و  در زمان مقرر علاوه بر مدارک مندرج در بندهای" الف و ب"  فوق‌الذکر مدارک ذیل را ارائه نمایند.
نام‌نویسی از پذیرفته‌شدگان این دانشگاه ‌به صورت غیرحضوری از طریق سامانه جامع دانشگاهی به آدرس http://reg.pun.ac.irصورت خواهد پذیرفت. پذیرفته‌شدگان ضرورت دارد برای اطلاع از تاریخ و مدارک ثبت‌نام از تاریخ 1/7/93 لغایت 5/7/93به این سایت مراجعه نمایند.
1- یکی از مدارک مورد قبول دانشگاه به شرح ذیل با توجه به شهرستان محل سکونت و یا اشتغال (برای کارکنان دولت) که نشان‌دهنده سکونت پذیرفته‌شده در حوزه زیر پوشش مرکز دانشگاهی پیام نور مربوط با توجه به دفترچه راهنمای شماره 2 باشد.
1-1- محل اخــذ مدرک تحصیلی سال آخر دوره متوسطه داوطلب در شهرستان زیرپوشش مرکز یا واحد دانشگاه.
2-1- دو سال آخر اقامت داوطلب به صورت پیوسته از تاریخ 1/7/1391 تا 31/6/1393 در شهرستان زیر پوشش مرکز یا واحد دانشگاه.
3-1-محل تولد وسال آخر اقامت داوطلب از تاریخ 1/7/1392 تا 31/6/1393 در شهرستان زیر پوشش مرکز یا واحد دانشگاه.
4-1-محل اشتغال  حداقل تا تاریخ 31/6/93 در شهرستان زیر پوشش مرکز یا واحد دانشگاه.
2-معرفی نامه‌های مندرج در بند «ب» توضیحات سهمیه‌های نهادی این اطلاعیه لازم است حداکثر تا قبل از انتخاب واحد برای نیمسال دوم سال تحصیلی 94-1393 توسط ارگانهای ذیربط برای پذیرفته‌شدگان با سهمیه‌های مربوط به مرکز دانشگاهی پیام نور محل قبولی پذیرفته‌شده تحویل گردد، درغیراینصورت برای نیمسال دوم سال تحصیلی جاری از آنان ثبت‌نام به عمل نخواهد آمد و قبولی آنان لغو می‌گردد.
3-اصل فرم انصراف قطعی از تحصیل برای دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که به تایید موسسه آموزش عالی محل تحصیل قبلی و اداره کل امور دانشجویان داخل ذیربط رسیده باشد.
تذکر 1: در کلیه رشته محل‌های مربوط به گروه‌های آموزشی هنر و فنی و مهندسی محدوده جغرافیایی پذیرش دانشجو علاوه بر جدول شهرستان‌های زیر پوشش مراکز و واحدهای ذیربط به صورت بومی- استانی هم انجام شده است.
- کارمندان مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور با هر وضعیت استخدامی مجاز به انتخاب رشته از مرکز یا واحد محل اشتغال خود نبوده‌اندو در صورت قبولی در سایر مراکز و واحدها تقاضای انتقال و یا مهمان‌شدن به مرکز یا واحد محل اشتغال آنها قابل بررسی نمی‌باشد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما